4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ตลาด ห้างร้าน ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุอื่นมาใส่สินค้าทดแทน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั่วโลก เพราะประเทศมีจำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมากขึ้นตาม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 นี้ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติก กำหนดเป็น“วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” 
คนไทย 1 คน สร้างขยะโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน กรุงเทพมหานครฯติด 1ใน 5 ประเทศที่ปล่อยขยะลงมหาสมุทรมากที่สุดของโลก มีการขนไปกำจัดเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของขยะที่เกิดขึ้น ในขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีขยะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน และมีปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นแต่แหล่งเก็บขนไปกำจัดยังน้อยอยู่
ในขณะที่น้ำเสียจากชุมชนในประเทศไทยมีมากกว่า 24 ล้านครัวเรือน หรือ 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้รับการบำบัดเพียง 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คุณภาพด้านอากาศมีปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีจำนวนหนาแน่นของรถ ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ต่อปี จัดอยู่ในลำดับที่ 21 ของโลก
สืบเนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสที่แสดงถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชาวไทยจะต้องเจอ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ธรรมชาติในประเทศยังคงอุดมสมบูรณ์และคงอยู่ตลอดไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up