กฐินพระราชทาน

เวลา 13 นาฬิกา 11 นาที พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย 
สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ "วัดใหญ่" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เนื่องจากพบหลักฐานจากศิลาจารึกสุโขทัย ว่าประมาณปี 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
ภายในวัดฯ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารทรงโรงประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศ และถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน / นอกจากนี้ ยังมีพระเหลือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอก , พระอัฏฐารส พระพุทธรูปสูง 18 ศอก , พระปรางค์ , และพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน / ปัจจุบัน มีพระธรรมเสนานุวัตร เป็นเจ้าอาวาส , มีพระสงฆ์ 77 รูป สามเณร 271 รูป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up