พิธีมุทิตาจิตอย่างไทย

ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก นาย ไพรัตน์  น้อยหมอ ผู้อำนวยสำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน 2561 นี้ จำนวน 4 ท่าน หลังจากที่แต่ละท่านรับราชการเป็นครู ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ให้มีความรู้ มีความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อสู้กับสังคมในยุคปัจจุบันได้  เป็นจำนวนมากหลายรุ่น ต่อหลายรุ่น จนกระทั่งตอนนี้ท่านมีอายุครบ 60 ปี ต้องเกษียณอายุราชการแล้ว วันนี้มีคณะครูในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวนกว่า 200 คน  ได้ร่วมระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการครูด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูรุ่นหลัง ด้วยการเล่นดนตรีไทย  มอบดอกกุหลาบ  รดน้ำมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณ ที่เรียบง่ายแบบอย่างไทย ๆ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up