เปิดโลกการศึกษาเพื่ออาชีพ

ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เป็นประธานเปิดงาน เปิดโลกการศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม คณะให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดพิษณุโลก ตามรูปแบบประชารัฐ กับสถานศึกษา ที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ รวม 14 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2 ประการ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ  ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดพิษณุโลก และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  อาทิ การทำเครื่องดื่ม ของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  การทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการจัดอาหารว่าง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นต้น
การจัดงานดังกล่าว มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 700 คน.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up