โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 ผลักดันสินค้าส่ง เสริมการผลิตตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ

ที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ มีตลาดรองรับที่แน่นนอน
        นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 โดยมีนายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตัวแทนผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้แทนสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะมีตลาดรองรับที่แน่นนอน เนื่องจากข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด คนรักสุขภาพ และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ในพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และส่งเสริมการปลูกข้าว ในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณข้าวสมดุลกับความต้องการของตลาด เป็นวิธีการบริหารจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและตลาด ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาลที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
      
      สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 ในพื้นที่บางระกำโมเดล ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ เข้าร่วม จำนวน 377 คน พื้นที่การเพาะปลูก รวม 5,453 ไร่ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด รวม 2,690 ตัน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตข้าวที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกลไกตลาดข้าวครบวงจร
        

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up