รายงานพิเศษ เกษตรแบบผสมผสานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

การทำการเกษตรในปัจจุบันเป็นลักษณะของการทำเพื่อหวังปริมาณ ให้ได้ผลผลิตครั้งละมากๆขายได้กำไรมาก  แต่สิ่งที่ตามมาคือต้นทุนที่สูงขึ้น การใช้สารเคมีมากขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น  และที่สำคัญอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกร และผู้บริโภคที่ได้รับสารเคมี
นายชาญ มั่นฤทธิ์ เจ้าของไร่นาส่วนผสม หมู่ที่ 5 บ้านหาดใหญ่ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่เคยทำการเกษตรแบบหวังผลกำไร และใช้สารเคมีทางการเกษตร  
ปล่อยเสียง  (นายชาญ  พูดถึงปัญหา เมื่อก่อนตนปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งใช้สารเคมีต่างๆ ในการดูแล และใช้น้ำมากในการปลูกข้าว ถ้าปีไหนมีน้ำน้อยก็จะไม่ได้ทำนา ซึ่งการปลูกข้าวจะมีต้นทุนสูง อีกทั้งผลผลิตก็มีราคาต่ำ และการลงทุนในแต่ละครั้งต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมากทำให้ต้องไปกู้เงิน ธกส. มาลงทุนกับค่าหว่านไถ ค่าปุ๋ย ค่ายาต่างๆ จึงทำให้ตนนั้นเป็นหนี้สิน และตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ขาดทุนเพราะผลผลิตก็มีราคาที่ตกต่ำ  )
จากปัญหาที่พบ จึงหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามศาสตร์ของบพระราชา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงราชการที่ 9   ทำการเกษตรแบบพอเพียง  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำบัญชีครัวเรือน ควบคุมรายรับ รายจ่าย  ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิต
ปล่อยเสียง การดำเนินการตนเองจึงคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจากการทำนาอย่างเดียว มาทำไร่นาส่วนผสม โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพื้นที่ของตนเองนั้นมีทั้งหมด 15 ไร่ ปลูกข้าว ปลูกชะอม มีสระน้ำ ปลูกตะไคร้แซม ปลูกกล้วย ปลูกมะเขือ ปลูกพริก ซึ่งแบ่งเป็นปลูกข้าว 9 ไร่ และปลูกชะอม 2 ไร่โดยลูกไร่ละ 1,000 ต้น และยังมีพืชที่ทำรายได้ในแต่ละวัน มีมะเขือ มีตะไคร้ มีพริก ที่ตนจะส่งขายรวมกับชะอม กิโลกรัมละ 10 บาท อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดอีก 6 ไร่ ซึ่งการดูไร่นาส่วนผสมของตนนั้นจะไม่ใช้สารเคมี จะใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเองมาใช้ในการดูแล ทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และมีสระน้ำเลี้ยงปลานิลประมาณ 15,000 ตัว เลี้ยงปลาดุกประมาณ 3,500 ตัว โดยปลาจะขายกิโลกรัมละ 50 บาท  และมีกบขายกิโลกรัมละ  60 บาท ซึ่งเลี้ยงไว้สี่เดือนก็สามารถจับขายได้
คุณชาญ มั่นฤทธิ์ ยังบอกอีกว่า นับเป็นความภูมิใจและความสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทำเกษตรไร่นาส่วนผสม คือ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”  และมีความภูมิใจที่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อที่ท่านเคยสอนให้เดินไว้
ปล่อยเสียง  ความภูมิใจและความสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทำเกษตรไร่นาส่วนผสม คือ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”  และมีความภูมิใจที่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อที่ท่านเคยสอนให้เดินไว้ จึงทำให้ครอบครัวของตนเองมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้สินและมีความสุขกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังทำให้ตนเองนั้นมีกำลังใจที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป 
นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่น ในการยึดถือปฏิบัติตาม ในหลักเกษตรแบบพอเพียง ตามรอยพ่อ สร้างความสุขแบบยั่งยืน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up