สืบสานศิลปหัตกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ร่วมนำผลงานแสดงในนิทรรศการสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของสุนทรียภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและภาคภูมิในความเป็นไทย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560

ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานีมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560ที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ คือการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2455 สืบเนื่องมาจากความนิยมเรื่องอาชีพในสมัยนั้น  เพื่อให้เด็กหญิงชายหันมาสนใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม อันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ให้เกิดความชำนาญ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน” เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงเป็นเครื่องมือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในระบบการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล แบ่งตามสถานที่การแข่งขันต่างๆ อาทิ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นต้น รวมจำนวนครูและนักเรียนทั้งหมดกว่า 33,774 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย โดยโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ภายใต้การนำของนางสาวรสสุคนธ์   อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเสนอผลผลิตของโรงเรียน ภายในนิทรรศการ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน คือการจักสาน และการทอผ้า ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ได้นำผลงานของโรงเรียนคือจักสานและผ้าทอ ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up