รถไฟฟรี เทศกาลสงกรานต์

รถไฟฟรี เทศกาลสงกรานต์
รถเร็วกรุงเทพ - พิษณุโลก - ศิลาอาสน์
12 เมษายน 2560  
 -กรุงเทพ ออก 22.30 น. พิษณุโลก ถึง 05.27 น.
16,17  เมษายน  2560
- กรุงเทพ ออก 09.40 น. พิษณุโลก ถึง 15.42
รถเร็วศิลาอาสน์ - พิษณุโลก - กรุงเทพ
13 เมษายน 2560 
พิษณุโลก ออก 09.35 น. กรุงเทพ ถึง 16.05 น.
16,17 เมษายน 2560
พิษณุโลก ออก 21.13 น.  กรุงเทพ ถึง 04.45 น.
ฟรี เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น
โปรดแสดงบัตรประชาชนก่อนรับตั๋ว
**รับตั๋วได้ก่อนวันเดินทาง 5 วัน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up