กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนใน “โครงการArmy Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน้าลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมใน”โครงการArmy Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19”
ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบโครงการ
“39 Mobile Delivery ” การจัดรถจักรยานยนต์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค, ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้พี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีและการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยใช้รถครัวสนาม ปัจจุบันทำการแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 86,444 กล่อง ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมนำเสนอข่าว, รายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก เป็นอย่างมาก


แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จากสถานการณ์ดังกล่าว ต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค จึงจัดกิจกรรม
โดยใช้ชื่อ “โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการ การปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
ในส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และ มณฑลทหารบกที่ 39 รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาส) ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค, อาหารแห้ง, ของใช้จำเป็นและยารักษาโรคเพื่อมอบให้ทหารดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมุ่งเน้นในการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมาก โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ห่างไกลพื้นที่เมือง และไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
กองพลทหารราบที่ 4 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์
และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2563ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอนครไทย
และ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ ชุมชนรอบ
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอ
เนินมะปราง และ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่อำเภอเมือง,
อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในแต่ละหน่วยมีการประกอบกำลัง ดังนี้
- ชุด Mobile จำนวน 7 คัน พร้อมติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ ใส่สิ่งของช่วยเหลือกับรถจักรยานยนต์
นอกจากนั้นยังมีชุดจิตอาสา ชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) และชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดละ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 16 คัน ในการดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
##ขอบคุณภาพข่าวคุณธณรัฐ​ เกิดมณี​ ผู้สื่อข่าวสวท.พิษณุโลก


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up