พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ไถกลบลดต้นทุนบำรุงดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่แปลงนาสาธิต  หมู่ 2 ตำบลพันชาลี  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  นายชัชพงษ์  เอมะสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังงดเผาฟางและตอซังพืช  ในกิจกรรม ได้จัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังพร้อมทำการการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในไร่นา กลับมาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ร่วมกับ การปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตพืช และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ 
         

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการงดเผาฟางและตอซังพืช เนื่องจากการเผาตอซังนั้น มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งยังก่อมลภาวะ ทำลายอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหาร พืชและน้ำในดิน นอกจากนี้การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนได้

        

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up