ธ.ก.ส.ยกระดับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกว่า4 พันรายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 17 ธันวาคม 62 ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชัชพงศ์เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายวิษุวัต เปรูนาวิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเหนือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการประกอบด้วย 5 มิติได้แก่ 1 การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 2 เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป 3 ลดภาระหนี้สินนอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 4 เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และ 5 สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
                            
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. ในการประสานการดำเนินงานด้านต่างๆผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้ สินภาคประชาชน จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ระดับหนึ่ง สำหรับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบปัญหาหนี้นอกระบบจำนวน 4,667 ราย จำนวนหนี้สินวงเงินทั้งสิ้น 4,127 ล้านบาท 

                              

สำหรับบรรยากาศภายในงานนอกจากการชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับทางเกษตรกรแล้ว ยังจัดเวทีเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และได้รับคำปรึกษา เพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบที่ดี ซึ่งสอดคล้องเจตนารมณ์ ตามมิติที่ 3 ที่กำหนดให้ ธ.ก.ส.มีจุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบทุกสาขาทั่วประเทศ  ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันและ ป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบเกิดเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up