จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านแสงแคว) จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับบริการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 119 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ทั้งนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการดำเนินการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ. ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ. ศ. 2539 หรือสตรีที่มีอายุเกิน 18 ปี ที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองเพื่อบำบัดฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษาและการช่วยเหลือด้านกฎหมายพร้อมทั้งบริการด้านการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้ทักษะชีวิตแก่กลุ่มสตรีเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up