เปิดฝายหลวงบ้านน้ำดำ ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่บ้านน้ำดำ ม.10 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ได้ร่วมกันเปิดโครงการสร้างฝายหลวงบ้านน้ำดำ โดยใช้แนวทางตามหลัก CSR คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกล อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค การเกษตรของชุมชน และเป็นพื้นที่รับน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่าบริเวณโดยรอบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด และเพื่อป้องกันและช่วยในการดับไฟเมื่อเกิดไฟป่าในหน้าแล้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน


นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่มาที่ไปของการก่อสร้างฝายหลวงบ้านน้ำดำเกิดจาก ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำดำ ม.10 และบ้านหินลาด ม.14 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประสบปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทั้งภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกิน และน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรม ปัญหาอุทกภัยที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากในช่วงฤดูฝน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนซ้ำซากมาเป็นเวลานาน


ภาครัฐและภาคประชาชนจึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ข้อสรุปว่าจะจัดทำฝายน้ำล้น เนื่องจากประโยชน์มากมายของฝายชะลอน้ำ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้คนในพื้นที่ได้ การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ รวมแรง ร่วมใจจากชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จึงเรียกฝายแห่งนี้ว่า ฝายหลวงบ้านน้ำดำ


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up