ประกวด Phitsanulok Smart Guide

ที่ห้องประชุม วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดโครงการ Phitsanulok Smart Guideเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษานำความรู้ทักษะสู่การปฏิบัติ และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนปลูกจิตสำนึกภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งเป็นตัวแทนจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยมี นายณัฐวัตร บุญจิระสวัสดิ์และนางฐิติพร โตกำแพง ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด สาขาพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการตัดสิน
หลักเกณฑ์การประกวด ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาพิษณุโลกเพศหญิง อายุ 15-18 ปี ระดับ ปวช.และปวส,มีบุคลิกภาพและมารยาทดี ,มีความรู้ความสนใจกับเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนไป,มีความมั่นใจตัวเอง กล้าแสดงออก มีไหวพริบและปฏิภาณดี รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอภาษาไทยชัดเชนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ดี โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวด 20 คน ทั้งนี้คัดเลือกจาก 20 คน เหลือ 7 คน ตัดสินจากคะแนนช่วงแนะนำตัวเองและบอกถึงเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาอาชีพ จากนั้นคัดเลือกจาก 7 คน ให้เลือก 3 คนเพื่อตัดสินผู้ที่ได้ที่หนึ่ง ที่สองและที่สามตามลำดับจากการเลือกตอบคำถามทั่วไป 
ผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดPhitsanulok Smart Guideได้แก่ นางสาวขนิษฐา บุญราช แผนกบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ,อันดับ 2 นางสาว
พรธชนก สีแจ้ง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง รับทุนการศึกษา 3,000 บาท,อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวณัฐวรา วิเศษโวหาร แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา รับทุนการศึกษา 2,000 บาทและรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล คือ นางสาวลัชชลา จันทร์ลภ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาและนางสาวณัชนันท์ แซ่เตีย แผนกการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up