กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา

ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดย อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา” ปีการศึกษา 2562 
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ในพื้นที่ จำนวน 4 ไร่ ใช้ข้าวพันธุ์ A1 (เอวัน) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช ได้ดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก2 และ พันธุ์ กข47 มีการปลูกในเขตพื้นที่ เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย และพิษณุโลก มีระยะการปลูก 100 – 105 วัน ใช้วิธีการปลูกแบบดำต้นเดี่ยว ระยะห่าง 30 x 25 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป โดยทำการปลูกแบบไร้สารเคมี ตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โดยก่อนการทำกิจกรรมลงแขกดำนา รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา จากนั้น นักศึกษาใหม่ ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืชศาสตร์ และพร้อมใจกันประกอบ“พิธีแรกดำนา” กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ และร่วมลงแขกดำนา ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ในสถาบัน เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up