อบจ.พิษณุโลก ร่วมคาราวานฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย จ่าเอกวิชัย ดอนชาไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ร่วมปล่อยคาราวานร่วมใจฝ่าวิกฤตภัยแล้ง มีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง เป็นประธานปล่อยคาราวานร่วมใจฝ่าวิกฤตภัยแล้ง 
ด้วยในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นได้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้ประชาชนตำบลวังนกแอ่นและใกล้เคียงประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร มีประชาชนตำบลวังนกแอ่นได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งจำนวน 1,022 ครัวเรือน สำหรับการแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้มีการบูรณาการ่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9, สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9, กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ, กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน จากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง เข้าร่วมฝ่าวิกฤตภัยแล้งในอำเภอวังทองในครั้งนี้ด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up