แถลงข่าว มหกรรมควายไทยเมืองสองแคว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น . ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมแถลงข่าว มหกรรมควายไทยเมืองสองแคว ที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562      
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้บูรณาการแนวทางการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่เชิงฟังก์ชันของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดย 1 ใน 15 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซึ่งมีแนวทางในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาในกระบวนการผลิตในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐานสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการบริษัทแปลงใหญ่อัจฉริยะ จึงเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองผลผลิตของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ และเชิงนโยบายได้อย่างดี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตลาดกระบือและอนุรักษ์กระบือไทยพื้นเมือง พร้อมส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดพิษณุโลกมีการปรับปรุงพันธุกรรมกระบือให้มีคุณภาพดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านสุขภาพ การผลิตสัตว์ที่ดีให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น กิจกรรมมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อพัฒนาการตลาดกระบือและอนุรักษ์กระบือไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกมีการปรับปรุงพันธุ์กรรมของกระบือ ให้มีคุณภาพดีขึ้น มีกาที่ดีให้ได้ปริมาณ และคุณภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พันธุ์กระบือในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร รักในอาชีพของตนเองและสืบทอดอาชีพสู่รุ่นต่อไปภายในงานมีกิจกรรม การประกอบพิธีทางศาสนาการสู่ขวัญควาย และการประกวดกระบือประเภทต่างๆ ได้แก่กระบือสีดำ กระบือเผือก กระบือแคระ และควายยักษ์เมืองสองแคว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ เรียงความ คําขวัญ การปั้นดินน้ำมัน พร้อมรางวัลมากมายภายในงาน จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผู้สนใจ มาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทยใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น เป็นต้นไป บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up