ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

วันที่ 14-15 มีนาคม ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จัดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา (จ๊อบ แอนด์  เคอเรีย นอรเตอร์) Job & Career Northern ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ภายในงานมีบูธ เปิดรับสมัครงานของสถานประกอบการกว่า 25 แห่ง จำนวนตำแหน่งงานว่างกว่าหมื่นอัตรา เป็นโอกาสพิเศษของผู้สมัครงานที่พบสถานประกอบการโดยตรง ,นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพของสถานศึกษา เช่น การวัดความถนัดก่อนศึกษาต่อ ,การเรียนแบบทวิภาคี คือ เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยพร้อมมีรายได้ระหว่างเรียนกับองค์กร หน่วยงานที่ได้มาตรฐานที่เข้ารับการฝึกงาน ,กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เช่น การทำอาหาร,สานตะกร้า,ประยุกต์การเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียน
นอกจากนี้ยังบริการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำปรึกษา แนะนำด้านอาชีพบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครงานให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชม
การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาประชาชนที่ว่างงาน เป็นการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อไป 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up