อ.บางระกำ ร่วมใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจัดอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีหัวหน้าส่วนราช ผู้บริหาร อปท. พร้อมประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา จำนวนหลายร้อยคนเข้าร่วมความทำความดี ในการฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เก็บขยะ ผักตบชวาในแหล่งน้ำต่างในพื้นที่ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เกิดความผูกพันกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนในประเทศชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก จิตอาสา เพื่อส่วนรวม ตลอดทั้งเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนในพื้นที่มองเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง พร้อมกับช่วยกันดูแลแหล่งน้ำให้มีความสะอาด ปราศจากวัชพืช สิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรก เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้ยามที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up