มอบประกาศนียบัตร

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
นายมารุต รื่นรวย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่า วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดีและเก่ง โดยมุ่งมั่นอบรมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพาณิชยกรรม การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม โดยจัดให้มีการเรียนการสอน 3 ระดับชั้น ได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับชั้นปริญญาตรี ในระบบปกติ ระบบทวิภาค และระบบทวิศึกษา
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 163 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 123 คน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up