เปิดบ้านวิชาการ Anuban Open House

ที่หน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก  ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Anuban Open House 2019 เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีการประมวลผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2561เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสะท้อนถึงผลลัพธ์ทางการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา นักเรียนได้ชื่นชมผลงาน
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีม  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนิทรรศการมีชีวิตที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน  โดยแบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึ่งมี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กลุ่มโครงการ MEP, กลุ่มโครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต และโครงการห้องสมุดรักษ์การอ่าน รวมทั้งมีร้านจำหน่ายหนังสือสำหรับนักเรียน ด้วย
ทั้งนี้กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Anuban Open House ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นที่มีต่อกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง มากขึ้นด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up