รายงานพิเศษ-ประกาศสงครามขยะลดมลพิษทางอากาศ

สภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้น    ก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ   สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม   ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น  น้ำท่วม  แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติ    และเป็นไปได้สูงมาก  ที่กลไกการตอบโต้ของสภาพภูมิอากาศ                  จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบทันที   และไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิม        ไม่มีใครรู้ว่าภาวะโลกร้อน   จะต้องรุนแรงมากขึ้นเพียงใด  จึงจะจุดชนวนให้เกิด "สถานการณ์วันสิ้นโลก"
นายประพฤติ ยอดไพบูลย์  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก   กล่าวว่า ในอนาคต    คาดว่า    ผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  เห็นได้จาก ทุกวันนี้  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   ที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาล  แต่เรา สามารถช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี เช่นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดมากที่สุด     
 ทั้งนี้    เพื่อเป็นการป้องและบรรเทาสาธารณภัย  เรื่องดังกล่าว นายพิพัฒน์    เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จึงได้นำหน่วยงานทุกภาคส่วน  รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน  ต้องมีการคัดแยกขยะ   ประกาศสงครามขยะ  ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็น จากสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่  ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก   จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพ  ชุมชุน   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น   เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย   ที่อาจเกิดดินโคลนถล่มได้   
นายปรีชา  ผาเชาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในวันนี้ ทางทีมวิทยากร จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  ได้มาสาธิตและฝึกซ้อมแผน หากเกิดภัยดินโคลนถล่มขึ้น โดยสมมุติหากเกิดเหตุการณ์จริง   ให้ผู้นำชุมชน  ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ได้ฝึกซ้อมจริง  
โดยได้ฝึกการสั่งการ  แบ่งการทำงานเป็นทีม  และกำหนดการแก้ไข   มีการจัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย   ตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย  หรือมิสเตอร์เตือนภัย  เพื่อให้ทุกคน  ทราบหน้าที่ของตนเอง  หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น  เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมความเสียหาย จากสาธารณภัย   ตลอดจนสามารถฟื้นฟู   สภาพความเสียหาย  ให้กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up