ออกหน่วยเคลื่อนที่ อ.วังทอง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป 
ภายในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในหมู่บ้านอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก ของอำเภอวังทอง, มอบพันธุ์ปลา, มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน, มอบเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ามาร่วมให้บริการกับประชาชน อาทิ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, พาณิชย์จังหวัดเกษตรอำเภอวังทอง, ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, ธนาคารออมสิน, สถานีตำรวจเคลื่อนที่เพื่อรับ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่, บูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย พร้อมทั้งน้ำรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up