วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรม

ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม Amazing PLVC : Building innovative careers. “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรม” ประจำปี 2562 เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา พร้อมแนะแนวการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
สำหรับกิจกรรม “เปิดบ้านอาชีวะ : Open House 2019” ในครั้งนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สาขาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาคหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการโรงแรม นำเสนอต่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมการแนะแนวการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ ให้นักเรียนและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญต่อสายอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการปรับภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา 
ทั้งนี้ให้นักเรียนเยาวชนมีความสนใจและความสำคัญการศึกษาในสายวิชาชีพมากขึ้น เนื่องจากกิจการในภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปิดกิจการใหม่ รวมไปถึงการขยายกิจการให้มีความพร้อมในการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค หลังการเปิดเศรษฐกิจการค้าเสรี ทำให้ปริมาณแรงงานในสายอาชีพ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จากสถานการณ์แรงงานสายอาชีพไม่เพียงพอในปัจจุบัน 
วันนี้ภายในงานจะได้พบกับ การแสดงผสมเครื่องดื่ม ของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม การเสวนาในหัวข้อ Start Up You Way @ PLVC โดยตัวแทนศิษย์เก่าและสถานประกอบการ หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมีการแสดงของชมรม To be Number 1 และชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up